Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

MIPIM, Cannes, Londýn, Praha

Trend v realitách pro rok 2011: Zájem firem se přesouvá od nákladů k vyšší produktivitě a vyváženému růstu

Outsourcing v oblasti nemovitostí se stává hlavní tendencí – 70 % zkoumaných globálních společností očekává přijetí hybridních modelů dodávky do roku 2014


V celosvětovém průzkumu podnikových nemovitostí provedeném společnostmi Jones Lang LaSalle a Thomson Reuters se ukázalo, že v souvislosti s celosvětovou stabilizací podnikového provozního prostředí v posledních 36 měsících přesunuly společnosti svůj zájem od sledování nákladů k vyšším nárokům na maximální produktivitu a postupný růst. Podle této zprávy se společnosti, které se dostávají z globální finanční krize, pokoušejí restrukturalizovat a hledají plán pro novou ekonomickou etapu, což klade vyšší tlak a nároky na produktivní využití podnikových nemovitostí.

Týmy pro podnikové nemovitosti tak získávají dobrou příležitost prosadit strategickou změnu a dodat širšímu podniku přidanou hodnotu. Od týmů pro podnikové nemovitosti se bude požadovat vyšší flexibilita, účelnost a produktivita související s rostoucí závislostí na outsourcovaných poskytovatelích služeb.

V historicky prvním výzkumu byly získány odpovědi od 500 vrcholných představitelů z oblasti podnikových nemovitostí z celého světa, včetně Německa, Francie, Velké Británie, Číny, Indie, Austrálie a Severní Ameriky, a to z různých oborů, které zahrnovaly bankovní, finanční, farmaceutický a vládní sektor a informační technologie. Jedná se o první celosvětové firemní úsilí formálně identifikovat budoucí problémy, s nimiž se bude oblast podnikových nemovitostí potýkat, a pravděpodobné důsledky pro následující tři roky.

„Průzkum přináší nový pohled na myšlení komunity, která se pohybuje v oblasti podnikových nemovitostí, a také na globální trh jako celek,“ prohlásil Stuart Hicks, CEO pro podniková řešení společnosti Jones Lang LaSalle. „Společnosti se zjevně přesunuly od krátkodobých taktik motivovaných přežitím ke střednědobým strategickým iniciativám zaměřeným na zvyšování produktivity.“

„Dosáhneme-li vyšší produktivity implementací strategičtějších iniciativ v oblasti nemovitostí, můžeme získat značnou hodnotu, pokud předpokládáme, že se nemovitosti obvykle podílejí 7 až 12 procenty na celkových provozních nákladech společnosti,“ uvedl Stuart Hicks.
 
„Výsledky průzkumu by měly zaujmout také investorskou komunitu, která poukazuje na důležité cyklické a strukturální posuny v prostorových požadavcích a v provozních prioritách nájemníků,“ prohlásil Robert Ciemniak, globální ředitel pro trhy s nemovitostmi společnosti Thomson Reuters.

Celosvětová reakce společností na vyostřování finančních podmínek a snižování výnosů způsobila, že se pozornost rychle přesunula k nemovitostem, jak se dalo očekávat. Tento tlak silně pociťovaly týmy pro podnikové nemovitosti z celého světa: 97 % respondentů průzkumu pomáhalo svému podniku snížit náklady jedním nebo více taktickými scénáři v oblasti nemovitostí.
Současně se zotavováním se firmy obracejí k růstovým strategiím, které mají vyrovnat duální působení růstu a sledování nákladů. Na dotaz, jaký faktor bude mít v následujících letech největší vliv na utváření strategie v oblasti nemovitostí, byl nejčastější odpovědí růst (35 %) následovaný nákladovými tlaky (11 %).

„Týmy pro podnikové nemovitosti budou muset zvýšit produktivitu v oblasti nemovitostí, zajistit růst portfolia a současně pokračovat v úsilí o dosažení správné velikosti,” dodal Vincent Lottefier, CEO společnosti Jones Lang LaSalle pro Evropu, Blízký východ a Afriku, podniková řešení. Mnozí budou muset začít využívat outsourcing a uzavřít partnerství se specialisty na poskytování služeb v oblasti nemovitostí, aby tyto úkoly efektivně zvládli. Ti, kteří se již takovou cestou vydali, musejí přehodnotit stávající vztahy, aby dokázali vytěžit veškeré hodnoty a výhody.

Mezi největší vlivy na budoucí strategie v oblasti nemovitostí podle 77 respondentů výzkumu náleží potřeba zaujetí talentů, vyšší produktivita, správná velikost portfolia pro novou organizační realitu nebo přání změnit kulturu a povahu práce. Vytvoření efektivnějšího pracoviště, které napomáhá modernímu stylu práce a potřebám duševně pracujících, umožňuje vedoucím pracovníkům pro oblast podnikových nemovitostí tyto potřeby naplnit a získat pro podnik další hodnoty.
 
Očekává se růst portfolia, ale v závislosti na geografickém umístění
Průzkum odhaluje, že respondenti spatřují návrat k růstu ve vybraných geografických oblastech. 39 procent respondentů pro následující tři roky předpovídá zvýšení celkové velikosti svého celosvětového portfolia nemovitostí, zatímco 31 % předpovídá snížení.
• Čistý růst je nejsilnější v asijské a tichomořské oblasti, zejména v severní Asii (60 %), jižní Asii (hlavně v Indii) (43 %) a jihovýchodní Asii (37 %).
• V Evropě, na Blízkém východě a v Africe je evidentní stejný posun směrem na východ a na jih. Silný růst portfolia se předpovídá pro střední a východní Evropu (34 %) a Blízký východ (24 %).
• V Americe se růstová dynamika projevuje v jižním směru, v latinskoamerickém regionu (34%).

Respondenti tvrdí, že ve Spojených státech a západní Evropě se celková velikost portfolia v následujících třech letech sníží, neboť konsolidace i nadále určuje vývoj míry využití.
Co se týče nejaktivnějších odvětví, předpokládá se, že nejvíce poroste finanční sektor v severní Asii, kde 63 procent respondentů předpovídá růst portfolia. Technologický sektor také předpovídá růst v severní Asii (67 %), Latinské Americe (44 %) a jihovýchodní Asii (44 %).
 
Přesvědčené jednání v nejistém podnikovém prostředí
Většina společností se dnes nachází v lepší hotovostní pozici, ale stále existují překážky, které zpomalují širší aktivitu v oblasti nemovitostí. 43 procent respondentů uvedlo „nejistotu o budoucí podobě/velikosti podniku“ jako překážku, která jim při finanční krizi brání realizovat požadované strategie. 29 procent uvedlo „ekonomickou nejistotu“. 

V protikladu s většinovým očekáváním uvedlo více respondentů „minimalizaci nejistoty a rizika“ jako faktor, který bude za tři roky oproti dnešku ovlivňovat jejich strategii v oblasti nemovitostí (22 % oproti 25 %).

Společnosti mohou zmíněné úrovně nejistoty snížit tím, že posílí svou schopnost předpovídat potřeby pomocí vylepšených prognostických modelů, ucelenějších demografických informací a sofistikovanějších technik řízení rizik.

Globální krize přináší neustálou změnu a poskytuje podnikovým nemovitostem místo v rámci C-Suite
Na otázku týkající se odkazu globální finanční krize 92 procent respondentů uvedlo „širší přehled a angažovanost u vrcholných představitelů podniku“, 90 procent tvrdí, že získalo „širší přehled a schopnost ovlivnit podniková rozhodnutí“. 81 procent respondentů prohlásilo, že funkce pro podnikové nemovitosti byla od vypuknutí globální finanční krize vystavena větší kontrole širšího podniku.

Perspektiva: Přetvoření struktur podnikových nemovitostí a související odbornosti
Na otázku, které scénáře budou v následujících třech letech nejpravděpodobnější, 77 % respondentů uvedlo, že „vedoucí představitelé podnikových nemovitostí se budou aktivněji podílet na rozvoji a implementaci strategického směřování organizace“.
Respondenti jsou pevně přesvědčeni o tom, že transformace v roli a struktuře funkce zodpovědné za podnikové nemovitosti již probíhá a v následujících třech letech ještě zesílí. Oblast podnikových nemovitostí se potýká s důležitými a náročnými úkoly. Vedoucí pracovníci pro podnikové nemovitosti, kteří takové úkoly řeší, spoléhají a investují do náboru a rozvoje důležitých talentů pro oblast podnikových nemovitostí, ať z daného odvětví nebo mimo tradiční hranice, a stanou se tak předvojem odvětví. 
 „Vedoucí pracovníci pro podnikové nemovitosti mají dobrou příležitost redefinovat své organizace a naplánovat strategičtější program nemovitostí v součinnosti s tím, jak důležitost této role po celém světě roste,“ prohlásil Hicks. „Očekáváme zásadní a trvale udržitelné změny ve struktuře a pravomocích týmů pro podnikové nemovitosti po celém světě a silnější zapojování outsourcovaných poskytovatelů služeb vstupujících do partnerství s 80 procenty respondentů, kteří v následujících třech letech plánují zcela nebo částečně outsourcovat pozice pro podnikové nemovitosti.“
Celosvětový průzkum v oblasti podnikových nemovitostí, který provedly společnosti Jones Lang LaSalle a Thomson Reuters, má přinést pochopení následujících aspektů: trendy a záležitosti v oblasti podnikových nemovitostí v rozvíjejících se i rozvinutých ekonomikách; jak globální finanční krize změnila prostředí podnikových nemovitostí a přetvořila jeho funkci a strategii; krátkodobé i dlouhodobé priority, rozvojové kroky a postupy v oblasti podnikových nemovitostí, které se týkají účastníků tohoto odvětví.