Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Oznámení o právním jednání

​OZNÁMENÍ O PRÁVNÍM JEDNÁNÍ

01-01-2014
 

 
JONES LANG LASALLE, s.r.o.,
 
se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 110 00
 
IČ: 24789704
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 174409 zastoupená Tewfikem Sabonguim, jednatelem společnosti
 
(dále jen „Společnost“)
 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
 
tímto prohlašuje a oznamuje, že
 
1. si jako jedinou formu právního jednání volí písemnou formu s tím, že za zachování písemné formy bude považovat pouze právní jednání v listinné podobě opatřené vlastnoručním podpisem oprávněných zástupců Společnosti;
 
2. v případě, že vystupuje v zájmu klienta, není oprávněna zavazovat klienta a/nebo činit v zastoupení klienta žádná právní jednání a veškeré smlouvy uzavírání na základě činnosti Společnosti vyžadují souhlas klienta dle jeho vnitřních předpisů a dále podpis oprávněných statutárních zástupců tohoto klienta;
 
3. k uzavření smlouvy je nutné sjednat veškeré náležitosti požadované ve vztahu ke konkrétnímu právnímu jednání obecně závaznými právními předpisy, jakož i náležitosti vymíněné účastníky smlouvy dle ustanovení § 1726 občanského zákoníku. Není-li sjednáno jinak, nepředstavují tzv. Head of Terms (HOT) či obdobné dokumenty podepisované za účelem stanovení budoucích podmínek nájemního vztahu pro Společnost či její klienty právně závazné jednání a tyto rovněž nezakládají předsmluvní odpovědnost Společnosti či jejího klienta;
 
4. odeslání poptávky či nabídky pronájmu prostor sloužících podnikání či jiných nemovitostí nepředstavuje právně závazné jednání Společnosti či jejího klienta a veškerá jednání o podmínkách smlouvy následující po odeslání této nabídky či poptávky jsou právně nezávazná, smlouva nemůže vzniknout a nikdo nemůže důvodně očekávat od Společnosti uzavření smlouvy či považovat uzavření smlouvy za vysoce pravděpodobné;
 
5. poptává-li Společnost prostory sloužící podnikání či nemovitosti k pronájmu, jedná se ze strany Společnosti vždy o výběr z více možnosti a nestanoví-li tak Společnost výslovně, představuje poptávka pronájmu prostor sloužících k podnikání či nemovitosti pouze výzvu k podání nabídky;
 
6. veškeré údaje, které Společnost sdělí při jednáních, Společnost považuje za důvěrné údaje a požaduje po příjemci, aby s údaji nakládal důvěrným způsobem (dle ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku), a to i po skončení jednání o uzavření smlouvy;
 
7. má-li být případná smlouva uzavírána na základě veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, Společnost jako vyhlašovatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout (dle § 1778 odst. 2 občanského zákoníku) a není povinna vyrozumět neúspěšného navrhovatele (dle § 1779 občanského zákoníku).
 
8. předem vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou dle ustanovení § 1740 odst. 3 věty druhé občanského zákoníku;
 
9. vylučuje použití obchodních podmínek kontrahující strany ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 věty druhé občanského zákoníku.​​​